การประชุมวิชาการระดับชาติ
การวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NBU:NCAR) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567
“การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล”
(Educational Management for Human Capital Development in Digital Era)
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ขอเชิญผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานเข้ากลุ่มไลน์ https://line.me/ti/g/jPqJYMg5CF

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อผลักดันประเทศให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ส่งผลให้ประเทศต้องเร่งพัฒนาหลายเรื่องไปพร้อมๆ กัน เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด แต่สภาวะเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ยังต้องการกำลังแรงงานจำนวนมาก และต้องพบกับปัญหา“สังคมผู้สูงอายุ” เมื่อไทยล่วงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าที่ควรจะเป็น เท่ากับว่าจะขาดกำลังแรงงานคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาเป็นกำลังขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังประสบวิกฤตรอบด้านทั้ง สังคมผู้สูงวัย ขาดกำลังแรงงานคนรุ่นใหม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันถดถอย ทำให้ประเทศต้องเผชิญกับตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำลง นั่นคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยต้องเร่ง “พัฒนากำลังคน” ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ “การศึกษา” ที่ถือว่าเป็นรากฐานและหัวใจสำคัญในการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ ที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะพัฒนาประเทศไปสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษย์ที่รองรับทิศทางการพัฒนาประเทศจึงเป็นหัวใจสำคัญ

 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเล็งเห็นความสำคัญของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยและที่สำคัญคือการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สาธารณะรับทราบและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยส่วนหนึ่งมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์/นักวิจัย การพัฒนางานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยในบริบทที่หลากหลายกระตุ้นนักวิชาการให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะกัลยาณมิตรยังประโยชน์ทั้งนักวิจัยมือใหม่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายอื่น ๆ ในอนาคตด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ให้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ประจำปี 2567  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล”

สาขาที่เปิดรับ

 1. – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. – สังคมศาสตร์
 3. – ศึกษาศาสตร์
 4. – สหวิทยาการ

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 300 คน ได้แก่

 • 1. กลุ่มผู้นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ
  • – นักวิชาการและนักวิจัย จำนวน 50 คน
  • – นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก จำนวน  150 คน
 • 2 กลุ่มผู้เข้าร่วมฟังการเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ
  • – นักวิชาการ และนักวิจัย จำนวน 50 คน
  • – นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก จำนวน 50 คน

กำหนดระยะเวลาส่งบทความ

วัน/เดือน/ปี การดำเนินงาน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทะเบียนนำเสนอบทความพร้อมชำระเงิน
15 พฤศจิกายน – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ
1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
10 มีนาคม 2567 แจ้งผลการพิจารณา
15 มีนาคม 2567 ผู้นำเสนอส่งบทความที่ปรับปรุงแก้ไข
29 มีนาคม 2567 วันนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 • – นักวิจัย 2,500 บาท
 • – นักศึกษา 2,000 บาท
 • – นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 1,800 บาท
 • – ผู้เข้าร่วม 300 บาท
 • – กรณีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้ร่วมงานจะต้องชำระค่าจัดทำและค่าติดตั้งอีก 1,000 บาท

การติดต่อลงทะเบียนและส่งผลงาน

 • – อาจารย์นิษรา พรสุริวงษ์ หรืออาจารย์ยุวดี  ชูจิตต์
 • – อีเมล์ nbu.conference2024@northbkk.ac.th
 • – โทรศัพท์ 0-2972-7200 ต่อ 333
 • – โทรสาร 0-2972-7751
 • – มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เลขที่ 6/999  ซ.พหลโยธิน 52  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220